Uzgodnienia projektów urządzeń podziemnych

Budowa urządzeń podziemnych

Pozytywna opinia dotycząca lokalizacji jest niezbędna przy budowie urządzeń podziemnych (woda, kanalizacja, gaz, prąd, telefon). Od lipca 2014 opinie takie wydawane są podczas narad koordynacyjnych zwoływanych przez Prezydenta Miasta lub Starostę.

Zgodnie z przepisami art. 28b ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, usytuowanie projektowanych przyłączy nie podlega obowiązkowemu uzgadnianiu na naradach koordynacyjnych, jednakże takie uzgodnienie jest możliwe jeżeli Starosta lub Prezydent Miasta otrzyma wniosek w tej sprawie od inwestora, projektanta, Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miast lub podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu.

Zgodnie z art. 28b ust. 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, która ma być przedmiotem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, powinna być przedstawiona na planie sytuacyjnym lub kopii aktualnej mapy zasadniczej. Plan sytuacyjny to dokument planistyczny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,  wymagany do zgłoszenia budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych oraz telefonicznych linii kablowych i kanalizacji kablowej sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do Powiatowego Zasobu Geodezyjno Kartograficznego. Aktualna mapa zasadnicza to mapa, której treść odzwierciedla aktualny stan w terenie.
Zgodnie z § 5 w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, kopia aktualnej mapy zasadniczej jest jedną z postaci mapy do celów projektowych.

Posiadając mapę do projektu, oraz warunki dostawy wydane przez operatora sieci (gazownia, wodociągi, elektrownia) możemy przeprowadzić w imieniu inwestora uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej.

Współpracujemy z solidnymi i sprawdzonymi projektantami urządzeń podziemnych i we współpracy z nimi przeprowadzamy kompleksowe uzgodnienie projektu każdego urządzenia podziemnego (woda, kanalizacja, gaz, prąd, telefon).

Zapytaj o wycenę usługi

Translate »