Jaki jest tryb postępowania przy podziale nieruchomości przeznaczonej na cele rolne lub leśne?

 

  1. Przygotowanie dokumentów własności. Może to być aktualny wypis z księgi wieczystej lub akt notariany kupna-sprzedaży lub prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu własności.
  2. Pobranie z właściwego Urzędu Gminy wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Zapis w wypisie z planu zagospodarowania przestrzennego mówiący o tym, że działka jest przeznaczona na cele rolne lub leśne pozwala na przejście do następnego etapu pracy.
  4. Nasza firma sporządza mapę z podziałem nieruchomości, oczywiście według Państwa wskazówek. Proszę pamiętać, że linia podziału nie może przechodzić przez zabudowania (jeśli w linii podziału nie ma ściany działowej) i każda z nowych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej.
  5. Wykonana mapa jest składana do właściwego Urzędu Gminy, który na wniosek właściciela wprowadza podział do operatu ewidencji gruntów i umieszcza na mapach klauzulę, że mogą stanowić podstawę wpisu w księdze wieczystej.
  6. I to już koniec, ponieważ mapa z tą klauzulą jest podstawą do sporządzenia przez notariusza umów kupna-sprzedaży lub do ujawnienia podziału w księdze wieczystej.

Uwaga! Jeżeli wielkość nowo projektowanych działek jest mniejsza niż 0,3000ha, lub jeśli istnieje konieczność wydzielenia do nich nowych dróg dojazdowych, które nie będą drogami dojazdowymi do gospodarstw rolnych, to należy przeprowadzić procedurę według trybu dla działek przeznaczonych na cele budowlane. Nie jest możliwe wykonanie podziału w opisany wyżej sposób jeśli został złożony wniosek o wydanie dla działki rolnej decyzji z warunkami zabudowy.

Translate »