Jaki jest tryb postępowania przy podziale nieruchomości przeznaczonej na cele budowlane?

 

  1. Przygotowanie dokumentów własności. Może to być aktualny wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny kupna-sprzedaży lub prawomocne postanowienie Sądu o nabyciu własności.
  2. Sporządzenie wniosku o wszczęcie procedury podziałowej i podpisanie go przez właściciela (lub wszystkich współwłaścicieli) nieruchomości. Proszę pamiętać, że podpisy złożone pod wnioskiem muszą dotyczyć tych samych osób, które są wymienione w dokumentach własności. Jeżeli osoby wymienione np. w wypisie z księgi wieczystej nie żyją, niezbędne będzie przeprowadzenie przed właściwym Sądem Rejonowym postępowania o nabycie spadku.
  3. Nasza firma sporządza wstępny projektu podziału, który będzie załącznikiem do wniosku omówionego w pkt.2. Wstępny projekt podziału będzie przedstawiał zaproponowany przez państwa sposób podziału nieruchomości. Proszę pamiętać, że linia podziału nie może przechodzić przez zabudowania (jeśli w linii podziału nie ma ściany działowej) i każda z nowych działek musi mieć dostęp do drogi publicznej.
  4. Złożenie wniosku wraz z dokumentami własności i wstępnym projektem podziału do właściwego Urzędu Gminy lub Miasta.
  5. Urząd Gminy lub Miasta wyda opinię w formie postanowienia o zgodności proponowanego podziału z planem zagospodarowania przestrzennego. Pozytywne postanowienie pozwala przejść do następnych etapów pracy.
  6. Nasza firma sporządza mapę z projektem podziału.
  7. Wykonana mapa jest składana do właściwego Urzędu Gminy lub Miasta, który wydaje decyzję zatwierdzającą projekt podziału.
  8. I to już koniec, ponieważ prawomocna decyzja jest podstawą do sporządzenia przez notariusza umów kupna sprzedaży lub do ujawnienia podziału w księdze wieczystej.
Translate »