Co to jest uzgodnienie projektu na naradzie koordynacyjnej?

 

Zgodnie z art.28b ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne (Dz.U.nr 30 z póź.zm.) usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się (uzgadnia) na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę.

Uzgodnienie to nie dotyczy przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu usytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.

Na postawie pozytywnej opinii uzgodnione sieci uzbrojenia podziemnego mogą zostać wytyczone w terenie i wybudowane.

Podstawą wykonania przez geodetę (w imieniu inwestora) uzgodnienia projektu na naradzie koordynacyjnej jest aktualna mapa do celów projektowych.

Translate »